Tập huấn về lý luận văn nghệ Việt Nam

LÊ QUÂN |

Sáng 19.8, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng Lý luận phê bình văn hóa Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức hội nghị tập huấn Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”. Hội nghị thu hút hơn 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ và hội viên hội văn học - nghệ thuật, phóng viên các cơ quan báo chí... đến từ 34 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam tham gia.

Diễn ra trong 4 ngày (kết thúc vào 22.9), với mục đích tăng cường năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật của đội ngũ cán bộ, lực lượng văn nghệ sĩ, báo chí..., hội nghị tập huấn sẽ triển khai các chuyên đề về đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học nghệ thuật Việt Nam; quan điểm, vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật của nước ngoài vào văn nghệ Việt Nam... Các chuyên đề do những giáo sư, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực phê bình, lý luận văn học nghệ thuật trình bày.

LÊ QUÂN