Thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II - năm 2014 gồm 4 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín làm chủ tịch, Chủ tịch Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Nguyễn Hoàng Bích làm phó chủ tịch.

Ngoài ra, hội đồng còn có các tiểu ban văn học, âm nhạc - múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh - sân khấu, văn nghệ dân gian - văn nghệ các dân tộc thiểu số, kiến trúc. Mỗi tiểu ban có 3 - 4 thành viên. Theo đó, hội đồng xét chọn có trách nhiệm tổ chức chấm giải theo từng tiểu ban, đảm bảo chất lượng chuyên môn và quy chuẩn.

BẢO NGUYÊN