Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Sở KH&CN vừa nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam”. Đề tài do Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế chủ trì. 

Đề tài tập trung làm rõ giá trị đặc trưng văn hóa làng Việt Quảng Nam trên phương diện di sản văn hóa vật thể lẫn phi vật thể với nhiều loại hình làng quê theo địa hình, tính chất đặc trưng văn hóa, khoa bảng, kinh tế… Qua đó, khái quát thành hệ giá trị đặc trưng của văn hóa làng Việt Quảng Nam; tạo cơ sở đề xuất giải pháp, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt theo hướng bảo tồn thích ứng mà vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa cốt lõi của làng Việt Quảng Nam. Đề tài cũng góp phần điều chỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu hữu ích trong việc tham chiếu về văn hóa làng gắn với xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam.

TRIÊU NHAN