Đề xuất đầu tư tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Khương Mỹ

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề xuất HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Bắc, tháp Giữa thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ.

Dự toán tổng mức đầu tư dự án là 12,6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong 2 năm (2018 - 2019) với quy mô đầu tư: tu bổ tháp Bắc, tháp Giữa phần thân tháp và cửa hướng đông nhằm bảo tồn, giữ tối đa các yếu tố gốc. Ngoài ra, gia cường các khối xây để giữ lại yếu tố gốc hay các khối xây bị sạt lở không đảm bảo an toàn; phục hồi các khối xây căn cứ trên hiện trạng và tính đăng đối trong kiến trúc hay phục hồi theo dạng vỡ, thực hiện gia cố bằng gạch Chăm phục chế và các công tác khác có liên quan.

VĂN PHIN