Giám đốc Sở VH-TT&DL được ủy quyền cấp phép biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu

BẢO LÂM |

(QNO) - Giám đốc Sở VH-TT&DL vừa được UBND tỉnh ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép cho tổ chức, cá nhân biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, được cấp, thu hồi giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương quy định tại các Điểm a, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15.3.2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cấp, thu hồi giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương quy định tại các Điểm a, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 8 các nghị định nêu trên. Đồng thời, được cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, cấp phép cho tổ chức, cá nhân biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

BẢO LÂM