Khai mạc Liên hoan tuồng - dân ca huyện Quế Sơn lần thứ 8

SONG ANH |

Ngày 5.11, huyện Quế Sơn khai mạc Liên hoan tuồng - dân ca lần thứ 8.2014. Hơn 20 tiết mục tuồng, dân ca của 14 đơn vị xã, thị trấn mang đậm bản sắc dân tộc.

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Liên hoan lần này góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống trên địa bàn huyện. Liên hoan diễn ra trong vòng 1 ngày. Được biết, đến thời điểm này, huyện Quế Sơn đã củng cố và thành lập được 16 câu lạc bộ tuồng, dân ca trực thuộc 14 xã, thị trấn.

SONG ANH