Phối hợp đề xuất đầu tư dự án tu bổ Di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành

V.PHIN |

Sở VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành phối hợp với các sở chuyên ngành rà soát, bổ sung hồ sơ đề xuất đầu tư dự án quy hoạch tổng thể và tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị Di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành (tại xã Tam Nghĩa) để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025.

Để đưa dự án này vào danh mục dự án cấp thiết cần phải đầu tư, Sở VH-TT&DL đề nghị UBND huyện Núi Thành đề xuất kế hoạch đi kiểm tra thực tế hiện trạng di tích với thành phần: UBND tỉnh chủ trì, các Sở Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, VH-TT&DL, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và các phòng, ban chuyên môn của địa phương tham gia.

Trước đó, UBND huyện Núi Thành đã có văn bản đề xuất chương trình, dự án, danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, trong đó có dự án quy hoạch và và trùng tu, tôn tạo di tích Chiến thắng Núi Thành.

TAGS