Quy định định mức hoạt động đối với đội nghệ thuật quần chúng

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập và bồi dưỡng biểu diễn đối với đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu hoạt động của các đội tuyên truyền, đội nghệ thuật trong năm cụ thể như sau: Ở cấp tỉnh, hoạt động 100 - 200 buổi, cấp huyện 80 - 100 buổi; cấp tỉnh tổ chức 1 - 2 cuộc liên hoan, hội thi hội diễn tuyên truyền lưu động; mỗi cấp biên tập, dàn dựng 4 - 6 chương trình.

Theo quy định của UBND tỉnh, mức bồi dưỡng luyện tập chương trình mới 60 nghìn đồng/người/buổi và tối đa không quá 10 buổi cho 1 chương trình; mức bồi dưỡng biểu diễn 100 nghìn đồng/người/buổi (đối với vai chính); 80 nghìn đồng/người/buổi đối với các vai khác (kể cả nhạc công, kỹ thuật và phục vụ hậu đài). Các tuyên truyền viên ngoài biên chế tham gia luyện tập chương trình và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với các trung tâm văn hóa - thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo mức nêu trên.

NGUYÊN BẢO