Tăng cường phổ biến bài chòi trong đời sống cộng đồng

XUÂN HIỀN |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 gồm 12 nội dung cơ bản.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2019 sẽ tổ chức khảo sát, kiểm kê, đánh giá toàn diện thực trạng về các giá trị văn hóa truyền thống của bài chòi, có kế hoạch cụ thể nhằm khôi phục và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ/nhóm bài chòi dân gian và các nghệ nhân dân gian. UBND tỉnh sẽ đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ câu lạc bộ, nghệ nhân cũng như mở rộng các sân chơi cho bộ môn này.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi, phổ biến bài chòi trong đời sống cộng đồng, duy trì và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ bài chòi trên địa bàn tỉnh cũng như tiến hành nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, tổ chức truyền dạy, đào tạo cho thế hệ trẻ, huy động xã hội hóa các hoạt động...

XUÂN HIỀN