Tây Giang: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người bền vững

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Huyện ủy Tây Giang vừa ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tây Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”. Theo đó, phương châm lấy văn hóa để phát triển kinh tế, ổn định xã hội; lấy văn hóa để đoàn kết dân tộc, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, giữ tốt an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Cơ Tu...

Nhiệm vụ cụ thể phấn đấu đến năm 2020, 90% số hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 100% thôn phát động thôn văn hóa, 80% thôn được công nhận thôn văn hóa, 100% thôn, xã có gươl (nhà sinh hoạt cộng đồng), 90% cơ quan được công nhận cơ quan văn minh. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể;  khảo sát, trùng tu các di tích lịch sử, di ti tích văn hóa đưa vào khai thác phục vụ du lịch; quy hoạch, đầu tư xây dựng bảo tồn ẩm thực truyền thống đặc trưng; sưu tầm ghi âm, ghi hình và truyền giảng các làn điệu dân tộc…

ĐÌNH HIỆP