Tìm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian

HOÀNG LIÊN |

Ngày 16.3, Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu đề tài “Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam”, do TS.Trần Đức Anh Sơn (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng) chủ nhiệm, thực hiện trong vòng 18 tháng với tổng kinh phí 390 triệu đồng.

Mục tiêu đề tài đặt ra là tiến hành điều tra, khảo sát và xác định rõ lịch sử hình thành, bối cảnh tồn tại, tình hình tổ chức của các lễ hội dân gian ở Quảng Nam từ hải đảo, ven biển, trung du đến miền núi. Trong đó, đề tài chú trọng nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu, đặc trưng cho từng vùng miền, cộng đồng dân cư, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, nghề biển… Đề tài cũng đặt ra nhiệm vụ đánh giá và chỉ ra được những giá trị của lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam cần phải bảo tồn và phát huy. Tại buổi nghiệm thu, nhiều thành viên trong hội đồng đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban chủ nhiệm đề tài và cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, sai sót cần khắc phục, hoàn thiện. Đề tài được xếp loại khá.

HOÀNG LIÊN