Xây dựng đề án hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về văn hóa Quảng Nam phù hợp với thực tiễn

|

(QNO) - Sáng 21.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành liên quan đến đề án “Chính sách hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về văn hóa Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2025”, chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 3.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận, góp ý nhiều vấn đề về phạm vi chính sách; các quy định về đối tượng, mục tiêu, phương thức thực hiện; điều kiện và định mức hỗ trợ... cùng nhiều vấn đề liên quan khác.

Trên cơ sở những ý kiến này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị Sở VH-TT&DL (đơn vị chủ trì soạn thảo đề án) tiếp thu, nghiên cứu và tiếp tục tranh thủ ý kiến của các ban ngành liên quan để hoàn chỉnh dự thảo đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn đời sống sáng tác văn học và nghiên cứu văn hóa của các nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

P.C.A