Xây dựng Làng truyền thống Cơ Tu tại Đông Giang

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa thống nhất cho phép UBND huyện Đông Giang tổ chức nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Làng truyền thống Cơ Tu tại thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu.

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 10,5ha, hoàn thành công tác quy hoạch trong 7 tháng, tính từ giữa tháng 7.2015. UBND tỉnh lưu ý địa phương giữ lại toàn bộ diện tích đất canh tác trong ranh giới quy hoạch (đặc biệt là đất lúa); đề xuất các giải pháp bảo tồn, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan làng phù hợp với yêu cầu và mục tiêu thực hiện dự án. Đồng thời đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện và khả năng huy động các nguồn lực đầu tư, làm cơ sở đề xuất bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

NGUYÊN BẢO