Xếp hạng 5 di tích cấp tỉnh

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định xếp hạng 5 di tích lịch sử cấp tỉnh. Đó là địa điểm hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Chu Cẩm Phong và đồng đội, tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên; di tích Vụ thảm sát Đèo Bà Đốc, tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My; Cơ sở cách mạng nhà bà Lê Thị Sưu, tại xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; Căn cứ Ao Lầy - Kỳ Thịnh, tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh; Đình làng Hội An, tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.

NGUYÊN BẢO