Video: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Thực hiện: VĂN VINH - HỒNG ANH |

(QNO) - Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là phải xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chính vì vậy, ngày 22.2.1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 3.3 hàng năm là “Ngày Biên phòng”; Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm 2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó quy định ngày 3.3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đây là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, vừa thể chế hóa cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia”, vừa là bước chuyển biến mới về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia trong thời kỳ mới, khẳng định rõ hơn vai trò của BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và tạo động lực mạnh mẽ của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thực hiện: VĂN VINH - HỒNG ANH