Video: Nông thôn chuyển mình

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - PHAN VINH - THÚY VÂN |

        (QNO) - Năm năm qua, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hạ tầng thiết yếu của vùng nông thôn đã cơ bản ổn định và đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể, đặc biệt, nhận thức về công cuộc xây dựng nông thôn mới trong từng người dân đã có sự chuyển biến nhiều so với trước, góp phần quan trọng vào lộ trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ghi nhận của Truyền hình online Báo Quảng Nam.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - PHAN VINH - THÚY VÂN