Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

;
Thứ Hai, 12/08/2019, 10:02 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2435 /QĐ-UBND hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Quảng Nam.

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc UBND cấp huyện làm bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17.3.2015 của Chính phủ và khoản 3 Điều 75 của Luật Đấu thầu. Cơ quan phát triển quỹ đất tại nơi có dự án chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu. Đối với dự án nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương có diện tích đất thuộc dự án chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của bên mời thầu. Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh quy định áp dụng sơ tuyển quốc tế cho các dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 120 tỷ đồng trở lên; trường hợp dưới 120 tỷ đồng, áp dụng sơ tuyển trong nước. Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: chỉ định nhà đầu tư; đấu thầu rộng rãi trong nước; đấu thầu rộng rãi quốc tế.

CHÂU NỮ
 

.
.
.
.
.