Hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức Duy Xuyên

;
Thứ Tư, 11/09/2019, 15:04 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh đã quyết định cho phép hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức huyện Duy Xuyên thành Hội Khuyến học - cựu giáo chức Duy Xuyên.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 9.9.2019, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức huyện Duy Xuyên có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện. Đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Duy Xuyên là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

ĐÔNG YÊN

.
.
.
.
.