Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

;
Thứ Năm, 07/11/2019, 13:32 [GMT+7]

Ngày 5.11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6614/KH-UBND triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp với điều kiện thực tế và từng đối tượng. Trong đó, đối tượng ưu tiên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, phải xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện kế hoạch; chọn đơn vị triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh triển khai thí điểm tại huyện Duy Xuyên để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình tại các địa phương, chọn mỗi huyện, thị xã, thành phố 1 xã để triển khai thí điểm. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh đến UBND tỉnh (qua Phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh, số điện thoại 0235.3.830.890) để được hướng dẫn.

CH.NỮ

 

.
.
.
.
.