Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm năm 2020

D.LỆ |

(QNO) - Ngày 31.3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN) năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trong điều kiện hiện nay, các hình thức tuyên truyền sẽ được thay đổi phù hợp nhằm vận động người dân tham gia BHXH. Ảnh: Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa vào năm 2019. Ảnh: D.L
Trong điều kiện hiện nay, các hình thức tuyên truyền sẽ được thay đổi phù hợp nhằm vận động người dân tham gia BHXH. Ảnh: Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa vào năm 2019. Ảnh: D.L

Theo kế hoạch, số người tham gia BHXH bắt buộc được giao là 194.248 người (chiếm 85,95% số người thuộc đối tượng tham gia); số người tham gia BHTN là 180 nghìn người (chiếm 89,11% số người thuộc đối tượng tham gia); số người tham gia BHXH tự nguyện là 9.751 người (chiếm 1,53% số người thuộc đối tượng tham gia). 

Các giải pháp chính được UBND tỉnh xác định gồm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, mở rộng và tăng nhanh diện bao phủ BHXH, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng năm.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tuân thủ pháp luật về BHXH thông qua thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia BHXH. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH được thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo BHXH.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHXH; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền BHXH.

Các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng năm gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; chú trọng các giải pháp để giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chuyển dịch nhanh và bền vững cơ cấu lao động từ nông - lâm - ngư nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từ khu vực không có quan hệ lao động sang khu vực có quan hệ lao động.

Giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương phải tích cực phối hợp cùng nhau trong thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, nhất là việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về lực lượng lao động, lao động có việc làm, lao động đang làm việc, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp… để bảo đảm tham gia đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện.

Các ngành liên quan tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử trên các lĩnh vực BHXH, BHTN.

Tỉnh sẽ bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; nghiên cứu xây dựng Đề án hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện để thúc đẩy tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện.

TAGS