Nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo năm 2020

L.D |

Theo Kế hoạch số 2552 của UBND tỉnh, toàn tỉnh đặt mục tiêu giảm trên 2.700 hộ nghèo năm 2020. Vì thế, UBND tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo. 

Cụ thể, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó chú trọng đến hình thức đối thoại, giải thích, vận động trực tiếp hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong vận động, tuyên truyền, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, làm cho hộ nghèo thấy được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của gia đình, Nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần thiết để vươn lên thoát nghèo; loại khỏi danh sách hộ nghèo những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chí theo chuẩn nghèo nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo, những trường hợp thanh niên trẻ tuổi lười lao động, không tham gia học nghề, làm việc.

Các địa phương thực hiện rà soát, phân loại, lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2020 để tuyên truyền, vận động đăng ký thoát nghèo bền vững, đảm bảo đúng đối tượng. Đồng thời ban hành kế hoạch, giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo và nguyện vọng cần hỗ trợ theo đơn đăng ký của hộ nghèo, đảm bảo thoát nghèo thực chất, bền vững. Toàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ dân trên địa bàn khó khăn từ nguồn vốn cho vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội.

Toàn tỉnh cùng vào cuộc huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, trong đó có cuộc vận động “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động các nguồn lực xã hội hóa cùng đóng góp chung tay giảm nghèo, giúp đỡ hộ nghèo. Công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các xã nghèo miền núi vùng dân tộc thiểu số đã được thực hiện cần được duy trì, tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo hiệu quả hơn. Đối với hộ nghèo, cận nghèo cần được hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, được hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân trên địa bàn... tạo sinh kế giảm nghèo bền vững... 

TAGS