Triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng

BẢO LÂM |

Ngày 22.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2254/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 3.10.2019 của HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ nhà ở theo danh sách người có công với cách mạng do UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, trong phạm vi số lượng đăng ký đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11.

Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở bị hư hỏng nặng phải xây dựng lại nhà ở mới; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 335 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 286 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện khoảng 49 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về đối tượng, hình thức hỗ trợ theo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đối tượng cần triển khai thực hiện trước trong năm 2020 theo kế hoạch vốn đã phân bổ tại Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31.3.2020 của UBND tỉnh.

TAGS