100% thôn, khối phố huyện Phú Ninh có chi bộ

VĂN CÔNG |

Sáng 25.11, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền đến dự.

Xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% thôn, khối phố, trường học, trạm y tế trên địa bàn đều có chi bộ độc lập; 85/85 chi bộ thôn, khối phố có chi ủy; công tác phát triển đảng viên hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2015 toàn huyện kết nạp 199 đảng viên, vượt 32,7% kế hoạch; hiện 100% trưởng thôn, khối phố, phó thôn, khối, trưởng ban công tác mặt trận, 96% trưởng các chi hội, đoàn thể ở thôn, khối phố là đảng viên…

VĂN CÔNG