Bắc Trà My hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở

NGUYÊN ĐOAN |

Văn phòng Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, đến ngày 19.6, 49 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Bắc Trà My hoàn thành đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết quả bầu cử, hầu hết nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được giới thiệu tái cử cơ bản đã tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân sự trúng cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đều theo đúng nhân sự giới thiệu được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu. Trong đó, đối với 15 đảng bộ, tổng số nhân sự giới thiệu ứng cử là 191 đồng chí để bầu lấy 163 đồng chí (với tỷ lệ số dư 17,17%). Trong tổng số 163 đồng chí trúng cử cấp ủy có 49 nữ, chiếm tỷ lệ 30,06%; người dân tộc thiểu số có 80 đồng chí, chiếm tỷ lệ 49,07%. Cấp ủy đương nhiệm tái cử là 116 đồng chí; tham gia lần đầu có 47 đồng chí. Có 4 đồng chí được cấp ủy đương nhiệm giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử; trong đó có 1 phó bí thư, chủ tịch UBND xã, 2 chủ tịch hội nông dân xã và 1 công chức văn phòng - thống kê xã.

TAGS