Bế giảng lớp học lý luận chính trị cho đảng viên mới

ANH ĐÔNG |

Sau 6 ngày học tập, sáng qua 24.9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức bế giảng lớp học lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Thông qua lớp học giúp các đảng viên mới nhận thức về thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Đồng thời phát huy sức mạnh xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu bế giảng lớp học, lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh mong muốn các đảng viên mới thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xây dựng tính tiên phong, gương mẫu; tích cực rèn đức, luyện tài, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị.

ANH ĐÔNG