Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

CHÂU NỮ |

Sáng 5.6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 180 đảng viên đến từ 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng viên tham gia lớp học được bồi dưỡng 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng bế giảng vào ngày 12.6.

Được biết, đây là khóa học đầu tiên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh áp dụng chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30.9.2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

CHÂU NỮ