Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

T.S |

Từ ngày 11 đến 16.5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 70 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp cận, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển GD-ĐT, khoa học & công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.