Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 đảng viên mới

TR.LĨNH |

Sáng 11.11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100  đảng viên mới của 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Lớp học diễn ra trong 6 ngày (từ 11 - 18.11), học viên được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối truyền đạt các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… Ngoài các chuyên đề trên, học viên còn được nghe thông tin tình hình, nhiệm vụ của địa phương; tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới và viết bài thu hoạch cuối khóa.

TR.LĨNH