Bước đột phá ở Tây Giang

BHƠRIU QUÂN |

Ngày 30.6.2011, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 04 về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 04). Trên cơ sở đó, Huyện ủy Tây Giang đã tích cực triển khai, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài cho địa phương.

Cán bộ huyện về với cơ sở, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân Tây Giang. Ảnh: BHƠRIU QUÂN
Cán bộ huyện về với cơ sở, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân Tây Giang. Ảnh: BHƠRIU QUÂN

Cụ thể hóa Nghị quyết 04

Năm đầu tái lập (2003), Tây Giang gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức cán bộ từ huyện đến cơ sở. Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, thời điểm đó, số cán bộ không đạt chuẩn theo quy định chiếm tỷ lệ khá cao, tác động không nhỏ đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Trong khi đó, ở cơ sở một số cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ và chưa coi trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ ở cơ sở.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đảm bảo 3 chuẩn, Tây Giang liên kết với trường Đại học Nông lâm Huế mở lớp đại học nông lâm tại huyện cho 84 cán bộ, công chức tham gia học tập; 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 169 học viên tham gia; 1 lớp trung cấp luật tập trung cho 100 cán bộ xã. Huyện cũng đã đưa 4 cán bộ đi học thạc sĩ, 24 người học lớp cao cấp chính trị...

Từ thực trạng trên, Huyện ủy Tây Giang đã ban hành nhiều văn bản liên quan để từng bước nâng cao chất lượng cán bộ từ huyện đến xã. Đặc biệt từ khi có Nghị quyết 04, công tác cán bộ của huyện đã có bước đột phá rõ rệt. Sau khi tiếp thu Nghị quyết 04, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt cho 121 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, xã và cán bộ các ban đảng thuộc huyện. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các lão thành cách mạng và cán bộ chủ chốt huyện, xã nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 04 bằng Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với đặc thù của huyện. Để các nghị quyết thật sự đi vào thực tế, Huyện ủy đã tổ chức 2 lớp quán triệt nghị quyết cho cán bộ, công chức, người lao động ở huyện và 10 lớp tại 10 xã, với tổng số hơn 1.347 lượt người tham gia. Ngoài ra, trong các đợt sinh hoạt hè huyện cũng đã tổ chức triển khai nội dung Nghị quyết 04 cho hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Arất Blúi, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 04, mới đây Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2015. Trong đó, hướng đến việc tạo điều kiện để cán bộ được công tác ở nhiều địa bàn, lĩnh vực được đào tạo nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác.

Đột phá

“Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng huyện Tây Giang đã tổ chức thực hiện khá tốt, đảm bảo quy trình, đúng nguyên tắc. Vai trò của các cấp ủy đảng được đề cao, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy,… nên công tác cán bộ đem lại kết quả khá tốt. Công tác tổ chức, quản lý cán bộ của cả hệ thống chính trị huyện chuyển biến khá rõ nét, chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên”.
(Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trần Xuân Thọ)

Theo ông Đoàn Thanh Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang, trong công tác cán bộ, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, triển khai đúng quy trình theo hướng dẫn của Tỉnh ủy để làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, luân chuyển, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Thông qua đánh giá cán bộ hàng năm đã phát hiện được những cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để bổ sung vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện và cơ sở. Công tác quy hoạch cán bộ được lãnh đạo cấp ủy quan tâm thường xuyên và là khâu then chốt để quyết định việc bố trí cán bộ vào các chức danh lãnh đạo. Sau khi triển khai các nghị quyết, hướng dẫn của tỉnh, 10/10 đảng ủy xã và các cơ quan, đơn vị của huyện đã rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo mỗi chức danh không quá 4 người và 1 người không quá 3 chức danh cán bộ dự nguồn. Cũng theo ông Đoàn Thanh Thuận, công tác tạo nguồn để đưa vào quy hoạch chủ yếu dựa vào đội ngũ cán bộ hiện có trong các ngành, địa phương. Theo đó, căn cứ vào năng lực, kết quả phấn đấu của từng cán bộ, công chức, có khả năng phát triển để giới thiệu vào quy hoạch.

Bí thư Huyện ủy Tây Giang - Bhơriu Liếc thông tin: “Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, Tây Giang đã luân chuyển từ huyện xuống xã 6 đồng chí và từ xã lên huyện 3 đồng chí; luân chuyển ngang 15 cán bộ; bổ nhiệm mới chức danh trưởng phòng và tương đương 5 người, phó trưởng phòng và tương đương 11 người. Tây Giang hiện có 4 cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy huyện, 4 cán bộ nữ làm trưởng, phó phòng và tương đương, đều có trình độ đại học và cao cấp chính trị”. Cũng theo Bí thư Huyện ủy Tây Giang, dù là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi thực hiện Nghị quyết 04, Tây Giang đã từng bước đột phá trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Mỗi cán bộ, công chức từ huyện đến xã ngày càng năng động, sáng tạo, không dao động trước khó khăn; hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; gắn bó, chia sẻ khó khăn với nhân dân…

BHƠRIU QUÂN