Các địa phương, đơn vị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Nhóm PV - CTV |

Hôm qua 6.3, Thành ủy Tam Kỳ, Huyện ủy Thăng Bình, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho cán bộ lãnh đạo các địa phương, ban ngành, đoàn thể; chỉ huy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Tại Tam Kỳ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng đến dự và truyền đạt nội dung.

Tại các hội nghị, đại biểu đã được nghe và cùng nhau nghiên cứu các nghị quyết, chuyên đề về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; “Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 79- KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (ngày 28.1.2008) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Trên cơ sở những nội dung được học tập, lãnh đạo các địa phương, ban ngành của TP.Tam Kỳ, huyện Duy Xuyên cũng như cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

* Sáng qua 6.3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai học tập, quán triệt chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, đảng viên. Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung nghiên cứu các nội dung trọng tâm của chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 như: khẳng định sự cần thiết phải triển khai học tập chuyên đề, những quan điểm cơ bản và nội dung chuyên đề; kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ.

Nhóm PV - CTV