Chấn chỉnh một số nội dung về thực hiện công tác cán bộ

T.S |

Theo Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung về công tác cán bộ, nhằm khắc phục khó khăn cho các cơ quan tham mưu khi xem xét, thẩm định nhân sự trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến kết luận. Đồng thời chấn chỉnh việc cho phép cán bộ đi đào tạo chuyên môn sau đại học của một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, đối với công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (đối với nguồn nhân sự tại chỗ) phải đảm bảo đầy đủ các bước quy định tại Công văn số 897-CV/TU, ngày 11.8.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ”; trước khi tiến hành quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy phải tiến hành rà soát chặt chẽ về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là phải thẩm tra kỹ và có kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị, bằng cấp đào tạo; đồng thời báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với nhân sự được đề nghị (trong 3 năm tính đến thời điểm đề xuất). Ngoài ra, việc bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cần đảm bảo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương; không đề xuất đối với những trường hợp chưa đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và uy tín...

Đối với công tác đào tạo trình độ chuyên môn sau đại học, việc cho phép hoặc giới thiệu cán bộ đi đào tạo (nhất là những cán bộ sinh sau năm 1975) phải gắn với ngành nghề chuyên môn phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, lộ trình và xác định thứ tự ưu tiên đối với từng loại cán bộ được đào tạo, đảm bảo hài hòa giữa công tác đào tạo cán bộ và bố trí, sử dụng cán bộ, tránh tình trạng cùng một lúc cử nhiều cán bộ đi học hoặc học những ngành nghề không gắn với yêu cầu vị trí việc làm gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

T.S