Chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chọn nhân sự tiêu biểu giới thiệu đại hội

HÀN GIANG |

Trong quý I - 2020, Tỉnh ủy sẽ lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Học viện chính trị khu vực III trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ
Lãnh đạo Học viện chính trị khu vực III trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết như vậy khi chia sẻ về kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 43 ngày 28.12.2017 của Bộ Chính trị và Kết luận 48 ngày 26.4.2019 của Ban Bí thư về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đánh giá, nhìn chung đến nay các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Kế hoạch số 269 ngày 16.10.2019.

Rà soát, chấn chỉnh

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 43 và Kết luận số 48 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo số 43, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ, nhất là việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; việc xem xét về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… Cùng với đó, lập các đoàn kiểm tra tại 6 địa phương đơn vị để rà soát, chấn chỉnh những thiếu sót về công tác cán bộ. Đồng thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đánh giá, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, đã kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác cán bộ; nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ, thực hiện công tác cán bộ. Cũng như rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và giải pháp phù hợp để xử lý, khắc phục. Các trường hợp được đề bạt, bổ nhiệm nhưng thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học… đã đi học và bổ sung đầy đủ; một số trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện mà không bổ sung được thì kiên quyết thu hồi quyết định hoặc xin nghỉ công tác. Theo kế hoạch, trong quý I - 2020 Tỉnh ủy sẽ lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện trên toàn tỉnh.

Chọn người tiêu biểu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, trong khi chờ cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại các huyện: Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức, cấp ủy các huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ được quy hoạch cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng phương án nhân sự chuẩn bị đại hội của các đảng bộ thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời tiến hành điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã. Những nơi khó khăn có thể cơ cấu số lượng cấp ủy nhiều hơn quy định và thực hiện sắp xếp bố trí lại trong nhiệm kỳ.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chính sách cho số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư. Tuy nhiên, theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6.11.2019 của Bộ Nội vụ, các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ được giải quyết như sau: Tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2018. Giải quyết chế độ thôi việc theo luật cán bộ, công chức. Giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Điều chuyển, bổ sung cho các xã, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện. Chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo Nghị định 161 năm 2018...

Nhắc lại các yêu cầu và nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 45 ngày 31.7.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nêu rõ, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26 ngày 19.5.2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 ngày 4.8.2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 01 ngày 28.5.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và quy định của ban thường vụ cấp ủy các cấp theo phân cấp quản lý cán bộ.

“Toàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35 ngày 30.5.2019 và Kết luận số 55 ngày 15.8.2019 về chấn chỉnh công tác cán bộ; Quy định 205 ngày 23.9.2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu của các văn bản chỉ đạo, nhất là quan tâm, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình, đánh giá nhận xét đối với cán bộ, hết sức chú trọng tiêu chuẩn và năng lực thực tiễn cán bộ để lựa chọn người tiêu biểu giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới” - ông Chín nói.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, đến nay các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai xong việc ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành đại hội; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc tiểu ban; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban, tham mưu cấp ủy xây dựng đề án nhân sự, báo cáo chính trị theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là phải có tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu. Đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng về chất lượng, cơ cấu; có phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo. Đặc biệt, hết sức coi trọng việc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” - ông Chín nhấn mạnh.

TAGS