Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ: Quyết liệt, thận trọng, không cầu toàn

NGUYÊN ĐOAN |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 21.1.

Biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong công tác, đóng góp vào sự phát triển chung, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói, năm 2018 ngành tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nhiều khối lượng công việc; kịp thời triển khai các nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy. Chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế của ngành, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến công tác cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh phải tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

“Ngành tổ chức xây dựng Đảng phải chú trọng nghiên cứu sâu kỹ, tham mưu cấp ủy và cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cái gì đã chín, đã thông, có sự đồng thuận, được tập thể thông qua thì phải tập trung làm, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt; khắc phục tình trạng thụ động, dòm ngó nơi này nơi kia, cầu toàn, chủ quan, nóng vội. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với xây dựng phương án hết sức chặt chẽ, phù hợp trình độ chuyên môn của cán bộ, phấn đấu giảm số lượng cấp phó đến năm 2021 đúng theo quy định chung. Trong công tác cán bộ cần đặc biệt chú ý các mối quan hệ giữa tiêu chuẩn - cơ cấu, đức - tài, có kế thừa, đổi mới, bảo vệ chính trị nội bộ; đánh giá, lựa chọn cho được người cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, sự tâm huyết và uy tín” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2018 toàn tỉnh kết nạp được 2.402 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của tỉnh lên 68.044 người. Năm qua, toàn tỉnh tinh giản được 477 biên chế (16 biên chế khối mặt trận, đoàn thể; 461 biên chế khối chính quyền). Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu gợi ý kiểm điểm đối với 17 tập thể, 26 cá nhân; đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 7 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2014 - 2018). Ngoài ra, có 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 8 tập thể được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.