Công tác tuyên giáo năm 2018: Góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

HÀN GIANG |

Năm 2018, ngành tuyên giáo tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do cấp ủy giao, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Ảnh: N.Đ

Không để phát sinh điểm “nóng”

Tại hội nghị tổng kết công tác ngành tuyên giáo tỉnh năm 2018 mới đây, Đại tá Trà Thanh Hoàng - Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh thông tin, trong năm, ngành phát hiện nhiều trường hợp đối tượng lợi dụng internet để phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt; một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng bài, chia sẻ những thông tin sai trái gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương... Kịp thời nắm bắt tình hình trên, trong năm qua hai ngành công an và tuyên giáo của tỉnh đã phối hợp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Đồng thời chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề “nóng”, nhạy cảm như công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, các vụ việc liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương... Cùng với đó, thường xuyên tổ chức giao ban để chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật; cũng như tham mưu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn của địa phương, ông Lê Hoài Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ chia sẻ, ngoài thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của địa phương thường xuyên phối hợp đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để những tồn tại kéo dài phức tạp, dẫn đến phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn. Bà Lê Thị Minh Tâm - Phó Bí thư Thị ủy Điện Bàn nói, để đạt được những kết quả phát triển của năm 2018, Thị ủy Điện Bàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển. Trong đó hết sức chú trọng đến công tác giáo dục và nắm bắt tình hình tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn. “Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn cũng đã chủ động nắm bắt, có dự báo kịp thời về tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tham mưu cho thị ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm; chủ động phê bình, đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội... Qua đó, góp phần giữ vững và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chung của địa phương” - bà Tâm nói.

Chủ động tham mưu

Nói về điểm mới, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của ngành tuyên giáo tỉnh năm 2018, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, đó là tính hiệu quả gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ người làm công tác tuyên giáo tỉnh đã bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chọn và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của ngành, vấn đề bức xúc, cấp thiết của xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền, định hướng, tổng hợp và kiểm tra, giám sát trên tất cả lĩnh vực: chính trị tư tưởng, lý luận chính trị, thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả với chính quyền, công an cùng cấp, các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác theo dõi, tổng hợp, dự báo, diễn biến tình hình tư tưởng và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm “nóng” trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín chia sẻ, thời gian tới, với tinh thần chủ động, toàn ngành không ngừng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo. Ngành tuyên giáo toàn tỉnh cũng sẽ tập trung nghiên cứu, tổng hợp diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan đến công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy trong các cơ quan đảng, chính quyền và mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết phù hợp. Đồng thời chú trọng tham mưu cấp ủy đổi mới công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận một cách sát thực, hiệu quả. “Năm 2019, với nhiệm vụ của mình, ngành tuyên giáo tập trung tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực bên ngoài; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

HÀN GIANG