Củng cố, đổi mới nền kinh tế tập thể

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 22.9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên  Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh chủ trì.

Sau khi có Kết luận số 56- KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chính sách cụ thể để hỗ trợ kinh tế tập thể gắn với nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 2.500 tổ hợp tác và 165 HTX đang hoạt động với hơn 153 nghìn thành viên là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tham gia. Qua đó, đã giải quyết cho hơn 3.500 lao động có việc làm thường xuyên. Theo định hướng, thời gian tới, Liên minh HTX Quảng Nam cùng các ban ngành liên quan cần tập trung hướng dẫn giúp các HTX nhanh chóng chuyển đổi về tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX 2012. Đồng thời tư vấn, định hướng phù hợp để giúp các HTX trung bình vươn lên. Bên cạnh đó, tập trung phát triển tổ hợp tác, HTX gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tốt vai trò của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỄN DƯƠNG