Đại Lộc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

NHẬT DUY |

(QNO) - Ngày 31.7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những điểm mới, nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong đó Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.

NHẬT DUY