Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

X.NGHĨA |

(QNO) - Sáng qua 29.5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và triển khai các Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Hồng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về những vấn đề đã được thông qua như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và ban hành Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; những định hướng chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; việc tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện/quận, xã/phường theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Nghị quyết 26 của Quốc hội (khóa XII).

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

X.NGHĨA