Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI

X.NGHĨA – Đ.HÙNG |

Ngày 19.3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho 200 cán bộ chủ chốt của 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai 5 chuyên đề về các kết luận và nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trương ương Đảng khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2013; tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sau hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan.

X.NGHĨA – Đ.HÙNG