Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

PHAN VINH |

Ngày 18.7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho gần 300 lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hội nghị đã nghe báo cáo về các chuyên đề: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Báo cáo viên tại hội nghị cũng đã phân tích về thực trạng, từ đó nêu lên quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm y tế.

PHAN VINH