Đảng ủy Quân sự tỉnh mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2014

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 20.8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2014 cho 18 đảng viên mới kết nạp của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Trong 3 ngày (từ 20.8 – 22.8), lớp bồi dưỡng được truyền đạt các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TUẤN ANH