Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tổng kết công tác xây dựng Đảng

D.LỆ |

Ngày 21.12, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những lĩnh vực liên quan đến công tác của ngành. Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tỉnh tăng cường phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt; thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề; tăng cường công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan, đơn vị. Kết quả năm 2016, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH có 15/18 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, có 166/205 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

D.LỆ