Để các báo cáo chất lượng

NGUYỄN THANH HẢO |

Theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng yêu cầu các báo cáo của cấp ủy trình đại hội phải đạt chất lượng. Để đáp ứng yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đề cương hướng dẫn cấp ủy cơ sở chuẩn bị các báo cáo về đại hội. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, tôi có đôi điều về nội dung các báo cáo nói trên.

Về đánh giá kết quả và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đây là nội dung quan trọng nhưng không phải vì thế mà quá cụ thể, cần chủ yếu nói lên vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phương hướng, nhiệm vụ chính trị cũng chỉ đề cập định hướng, các chỉ tiêu trọng tâm và công tác xây dựng Đảng nêu cụ thể từng lĩnh vực (tư tưởng, tổ chức, kiểm tra), phần này cần sự thống nhất chung về tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng phải cụ thể, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng hiện nay. Lãnh đạo các đoàn thể cùng cấp phải đánh giá được vai trò lãnh đạo; công tác thời gian đến của Đảng về lĩnh vực này cũng tập trung nói về vai trò lãnh đạo, không nên đề cập quá cụ thể nhiệm vụ của các đoàn thể. Nói chung, với nhiều việc đã làm và không ít nhiệm vụ phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới nên chuẩn bị báo cáo đánh giá và đề ra nhiệm vụ mới của tổ chức đảng ở cơ sở là không dễ nhưng trên tinh thần đừng lặp, nội dung nào có cũng được, chưa cũng được thì không nên để trong báo cáo. Báo cáo chính trị cần khái quát nhưng đừng chung chung, nếu có cụ thể cũng không kể lể. Nếu cần có số liệu về nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng thì có bảng phụ lục thống kê đính kèm báo cáo. Nói chung báo cáo đảm bảo bố cục nhưng phải gọn, rõ, dễ nhớ, dễ triển khai, thực hiện.

Kiểm điểm vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy phải dựa vào quy chế làm việc của cấp ủy đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ để nêu rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần nêu rõ sự phối hợp với thủ trưởng đơn vị để lãnh đạo đảng viên, cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ này, không cần thiết nêu cụ thể kết quả thực hiện. Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trực tiếp của cấp ủy nhưng cũng nói rõ trách nhiệm của mình, còn kết quả cụ thể đã thể hiện trong báo cáo chính trị. Báo cáo này còn cần đề cập rõ vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức của cấp ủy viên và đặc biệt nêu rõ hạn chế, nguyên nhân, nhất là cách khắc phục để giúp cấp ủy nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng các dự thảo báo cáo trình đại hội cơ sở là trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức đảng và mọi đảng viên. Cấp ủy cơ sở cần nâng cao trách nhiệm, động viên được tinh thần, trách nhiệm đảng viên của mình thì chắc chắn các nội dung trình đại hội đảng ở cơ sở chất lượng, hiệu quả.

NGUYỄN THANH HẢO