Duy Xuyên phấn đấu phát triển hơn 100 đảng viên mới

HOÀI NHI |

Huyện ủy Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 Huyện ủy Duy Xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo đó, tổ chức 55 lớp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hơn 9.100 học viên. Đặc biệt tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện tốt đề án sáp nhập, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ở một số đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức 204 cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng. Qua đó, kịp thời phát hiện, tiến hành xử lý kỷ luật 29 đảng viên với hình thức khiển trách 23 người, cảnh cáo 4 người và khai trừ ra khỏi đảng 2 người. Theo kết quả bình xét, năm 2018 Duy Xuyên có 60/72 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo mục tiêu đặt ra, năm 2019 Huyện ủy Duy Xuyên phấn đấu phát triển hơn 100 đảng viên mới, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

HOÀI NHI