Duy Xuyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI cho 120 cán bộ chủ chốt

THÀNH NHI |

(QNO) - Hôm nay 15.8, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI.

Tại đây, 120 cán bộ chủ chốt ở huyện đã được nắm bắt cụ thể Chương trình hành động của Huyện ủy Duy Xuyên về việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW (ngày 9.6.2014) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, huyện Duy Xuyên đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, đẩy mạnh vai trò của gia đình, cộng đồng trong việc phát triển con người. Đồng thời, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cao đẹp, nâng cao trình độ dân trí đồng đều giữa các vùng. Cạnh đó, đầu tư nâng cấp, xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao ở 11 xã, thị trấn và trung tâm huyện. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2020 có 60% lao động qua đào tạo nghề; tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn - khối phố văn hóa đạt 85% và 75% trong tổng số 14 xã, thị trấn đạt văn hóa.

Sau hội nghị này, Huyện ủy Duy Xuyên sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

THÀNH NHI