Gợi ý kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực được phân công phụ trách

HÀN GIANG - PHAN VINH |

Đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện bám sát vào Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Theo đó các năm 2017 và 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành gợi ý kiểm điểm các nội dung theo chỉ thị, quy định, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đối với 13 tập thể, 15 cá nhân trên các lĩnh vực được phân công phụ trách về xây dựng cơ bản, nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện quy chế làm việc và công tác cán tổ chức cán bộ; cùng với đó, quyết định thành lập các tổ công tác dự chỉ đạo gợi ý kiểm điểm. Thực hiện các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

TAGS