Học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Đổi mới, thiết thực và hiệu quả

HÀN GIANG |

Thời gian qua, với tinh thần đổi mới, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, kế hoạch, chú trọng tập trung vào các điểm mới, cốt lõi. Và việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được xác định là phải thiết thực, luôn gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn. Ảnh: HÀN GIANG
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn. Ảnh: HÀN GIANG

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến ngày 19.7, đã có 23/23 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có 67/67 sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn báo cáo kết quả thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Báo cáo cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc trong học tập và triển khai viết bài thu hoạch; đã nhận thức được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chuyên đề; đánh giá, nhìn nhận được những chuyển biến bước đầu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Phần liên hệ thực tiễn đã phản ánh được nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, của các ngành và cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, sở, ban ngành và cá nhân.

Đạt chất lượng

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho hay, sau khi được tổ chức học tập, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lãnh đạo huyện yêu cầu cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu, thực hiện viết bài thu hoạch để khảo sát, đánh giá chất lượng. Từ đó, tổng hợp báo cáo kết quả viết bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng thời gửi kết quả học tập của cán bộ, đảng viên về các chi bộ, đảng bộ và cơ quan để cùng theo dõi. Đối với cơ sở, các đồng chí trong ban thường vụ, huyện ủy viên phụ trách các xã, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng đều dự theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt nghị quyết. Qua công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập cho thấy, việc tổ chức các lớp học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp ủy cơ sở đảm bảo yêu cầu nội dung và thời gian theo kế hoạch; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cơ bản đạt yêu cầu, gắn với nghị quyết đại hội cấp mình và thực tiễn ở địa phương, đơn vị. “Địa phương chú trọng tập trung quán triệt đến cán bộ, đảng viên các nội dung cốt lõi, các điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Còn chương trình hành động được xây dựng dựa trên 3 trục chính là  tiếp thu các quan điểm, phương pháp mới của Nghị quyết Đại hội XII; bám sát định hướng phát triển của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương hiện nay. Ở nhiệm kỳ này, chúng tôi xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với các giải pháp thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được địa phương tiếp tục chú trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có tư duy đổi mới, sáng tạo, tận tụy, đoàn kết, chung tay vì sự phát triển của Bắc Trà My” - bà Huỳnh Thị Thùy Dung chia sẻ.

Thời gian qua, tại huyện Phú Ninh, các bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong và quyết tâm chính trị cao trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ III (khóa XXI) phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện tính chủ động, sáng tạo, sâu sát và liên hệ chặt chẽ với tình hình địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo nên sự đồng bộ, hưởng ứng và nhất trí cao trong việc tổ chức học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo ông Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh, để đánh giá chất lượng học tập, lĩnh hội Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, địa phương yêu cầu thời gian viết và nộp bài thu hoạch gửi về đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị sau 10 ngày kể từ khi cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Đánh giá cho thấy, các bài thu hoạch được địa phương, đơn vị, cơ quan tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh đều có chất lượng tốt, nêu rõ những nội dung người học tiếp thu qua quá trình học tập. Nhiều bài thể hiện rõ nhận thức, quan điểm chính trị vững vàng; có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, gắn liền với tình hình thực tiễn và chương trình, kế hoạch lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thiết thực và hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Đồng thời tập trung vào những nội dung cơ bản, đổi mới và các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Khi triển khai, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức, học tập, quán triệt nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình hành động của cấp ủy, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Cấp ủy các cấp phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái.

Đối với cấp tỉnh, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, trên cơ sở nội dung thông báo nhanh kết quả đại hội và sự tiếp thu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, thông qua dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Chương trình đã cụ thể hóa hai nghị quyết trên bằng 11 nhóm nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện. Căn cứ vào chương trình thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân, đến nay, hầu hết ban cán sự đảng, đảng đoàn và cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị, với nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực. Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Chín cũng cho biết, theo định hướng, các báo cáo viên ưu tiên tập trung truyền đạt đến cán bộ, đảng viên những vấn đề còn hạn chế, tồn tại đã được đánh giá, nhìn nhận và giải pháp khắc phục. Từ đó đã đề ra các nhiệm vụ và nêu quyết tâm thực hiện tốt, hiệu quả nhằm chung sức, đồng lòng vượt qua các khó khăn, thách thức để đưa đất nước phát triển.

Tinh thần đổi mới sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, và thể hiện sâu sắc trong việc ra các nghị quyết, ban hành chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 4 kết luận, 4 nghị quyết liên quan đến các vấn đề lớn, “nóng”, mang tính quyết định đối với sự phát triển của tỉnh như công tác cán bộ, giảm nghèo bền vững, cải cách hành chính, phát triển vùng động lực phía đông... “Ở nhiệm kỳ này, việc ban hành các nghị quyết của Tỉnh ủy được thực hiện với tư duy mới là phải thiết thực và hiệu quả. Nghị quyết được ban hành có thiết thực thì việc tổ chức thực hiện mới thành công, và đây cũng là tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Công việc nào đã đề ra thì tập trung trí lực để làm, làm thực chất, đạt hiệu quả. Hy vọng từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trong quá trình phát triển của mình, Quảng Nam sẽ đúc kết được thêm những kinh nghiệm thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

HÀN GIANG