Hội An gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh

HOÀNG DUY |

Sáng 17.7, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Mười năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX). Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn kết giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo an ninh - quốc phòng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc”, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”...

HOÀNG DUY