Huyện Quế Sơn: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

MAI LINH – DUY THÁI |

Công tác xây dựng Đảng được huyện Quế Sơn chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức đã cho thấy bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua hình thức sân khấu hóa. Ảnh: T.L
Nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua hình thức sân khấu hóa. Ảnh: T.L

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Những năm qua, Huyện ủy Quế Sơn luôn đặc biệt quan tâm công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do vậy, huyện chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Võ Văn Nhàn - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quế Sơn cho biết, năm 2018, Huyện ủy Quế Sơn đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 95 quần chúng ưu tú, 2 lớp đảng viên mới, 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 1 lớp nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đúng theo phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch đã được phê duyệt. Trong năm qua Huyện ủy Quế Sơn đã cử 10 cán bộ đi đào tạo sau đại học, 1 cán bộ đi học văn bằng 2, 15 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng - cập nhật kiến thức và đề nghị cử 6 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị. Cùng với đó, Huyện ủy Quế Sơn cũng đã củng cố, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo ở các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn. “Đối với cấp xã, đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt tỷ lệ 83%; trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 92%” - ông Nhàn nói thêm.

Theo ông Võ Đức Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Sơn, trong năm qua Huyện ủy Quế Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 và thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời tăng cường cung cấp thông tin thời sự, giáo dục và định hướng công tác chính trị, tư tưởng. Ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ và công tác đảng viên. Đặc biệt, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức thành công cuộc thi viết về “Gương điển hình làm theo Bác” và hội thi sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm sân khấu với chủ đề “Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ông Võ Đức Danh cho biết thêm, thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong năm 2018 huyện Quế Sơn đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Đài Truyền thanh - truyền hình vào Trung tâm Văn hóa thông tin huyện...

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Cùng với việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Huyện ủy Quế Sơn cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đảng viên. Ông Võ Đức Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Sơn cho hay, năm 2018 Huyện ủy Quế Sơn đã tiến hành kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 7 đảng viên; giám sát đối với 5 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra 17 tổ chức đảng và 26 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 53 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 15 tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 33 tổ chức đảng và 81 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 13 trường hợp với hình thức khiển trách 12 trường hợp và cách chức 1 trường hợp. “Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Huyện ủy Quế Sơn đã chỉ đạo thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, công minh, chính xác, góp phần phát huy tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện đảng viên” - ông Danh nói.

Theo ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, Đảng bộ huyện có 65 tổ chức cơ sở đảng với 3.537 đảng viên. Năm 2019, Huyện ủy Quế Sơn tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát. Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tinh giản tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo quy định. Phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ...

MAI LINH – DUY THÁI