Huyện ủy Đại Lộc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

NGUYỄN TUYẾT |

Ngày 20.8, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của tỉnh và huyện quán triệt, phân tích, làm rõ các quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong các chương trình hành động của huyện để thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 về các nội dung như: chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; một số vấn đề chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...

Theo kế hoạch, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện Đại Lộc sẽ tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) từ nay đến hết tháng 9.2013.

NGUYỄN TUYẾT