Huyện ủy Nam Giang giao ban bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc

VĂN THỦY |

Sáng 11.4, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc. Huyện ủy Nam Giang hiện tại có 42 chi bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 23 chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 14 chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 2 chi bộ doanh nghiệp và 3 chi bộ trường học.

Thời gian qua công tác xây dựng Đảng được các chi bộ quan tâm, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát… Hội nghị cũng nhìn nhận một số mặt hạn chế như, có chi bộ ít quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng những vấn đề khó khăn trong đời sống, sinh hoạt của đảng viên và quần chúng; nhiều chi bộ chưa dành thời gian thích đáng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và bàn nhiệm vụ tháng tới; công tác thảo luận trong sinh hoạt còn chung chung, chất lượng chưa cao, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều… Để khắc phục những mặt còn tồn tại, Huyện ủy Nam Giang đề nghị các chi bộ, bí thư chi bộ trong thời gian đến tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề năm 2018; đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ chi bộ phân công...

VĂN THỦY